กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก
ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ชาย)
เงินเดือน : 10,430.- + ค่าครองชั่วคราว 2,000 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนน้น(ม.3)หรือตอนปลาย(ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มัธยมศึกษาตอนน้น(ม.3)หรือตอนปลาย(ม.6)
รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยบกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
2.ดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ภาควิชาการ 60 คะแนน - ความรู้ทั่วไป 40 คะแนน - ความรู้คอมพิวเตอร์ 20 คะแนน

- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 40 คะแนน

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://dop.rta.mi.th/images/pdf/1164/191164.pdf
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1