สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานการพัสดุ
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาการบัญชี
2. สาขาบริหารธุรกิจ
3. สาขาเศรษฐศาสตร์
และทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. ปริญญาทางรัฐศาสตร์
2. ปริญญาทางนิติศาสตร์
3. ปริญญาทาง
พาณิชศาสตร์
4. ปริญญาทางการเงิน
และการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ
เช่น วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วิธีสอบราคา) วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
2. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดบัญชี
หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบพัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
3. ดำเนินการซ่อมแซมและดูแลพัสดุ
ในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุด
หรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งาน
ราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์
ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
5. ร่วมศึกษา และรวบรวมข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
6. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 10. ความรู้ความสามารถและทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 11. การบริหารจัดการข้อมูล 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 7. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 8. พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 10. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน ในการประเมินเท่ากันอีก จะพิจารณาจากลำดับที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.moe.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 2 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 233 ครั้ง
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3 ตำแหน่ง
อ่าน 436 ครั้ง
1