สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานจัดการงานบุคคล
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
2. ปริญญาทางศิลปศาสตร์
3. ปริญญาทางการศึกษา
4. ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
5. ปริญญาทางรัฐศาสตร์
6. ปริญญาทางครุศาสตร์
7. ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
8. ปริญญาทางสังคมวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ร่วมจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการจัดทำหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุน และบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและฝึกอบรม
4. ดำเนินการวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบ
การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
5. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบ
การวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารค่าตอบแทน
6. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบ
การวางหลักเกณฑ์ในการบริหารความสัมพันธ์
การจัดสรรสวัสดิการและแรงจูงใจที่เหมาะสม
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
8. ร่วมอำนวยการประชุมคณะทำงาน
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 10. ความรู้ความสามารถและทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 11. การบริหารจัดการข้อมูล 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน 5. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 6. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 7. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 8. ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลัง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน ในการประเมินเท่ากันอีก จะพิจารณาจากลำดับที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.moe.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1