สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10100
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
เงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ข้อสอบหมวดที่ 1 (ข้อสอบปรนัย 80 คะแนน)
- ความรู้ทั่วไปด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง
- ความรู้เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ประชาคมอาเซียน กรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเอเปค เป็นต้น
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงคมนาคม
ข้อสอบหมวดที่ 2 (ข้อสอบอัตนัย 120 คะแนน)
- ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบการอ่านจับใจความ สรุปบทความ การแปลเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://mot.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564
8 ตำแหน่ง
อ่าน 878 ครั้ง
1