จังหวัดนครพนม
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : กลุ่มงานอำนวยการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(2) มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติราชการ
(3) มีความเข้าใจในเหตุการณ์ สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม
(4) มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน
(ภาษาลาวหรือภาษาเวียดนาม)
(5) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Ms.Word, Excel, Power Point, Infographic และการใช้ internet เป็นต้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2) การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงาน
การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด
3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ
5) การวางแผนการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียน
ของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
6) การติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกิจการชายแดนและอาเซียนของจังหวัด
7) การปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
8) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม - ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานจังหวัด - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ - ความรู้เกี่ยวกับงานพิธีการและหลักพิธีการทูต - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาลาวและเวียดนาม - ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์รายบุคคลเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จะเป็นสำหรับตำแหน่ง

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นตามลำดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สูงกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า และหากคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบลำดับก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.nakhonphanom.go.th/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1