กรมประชาสัมพันธ์
9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น)
เงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

- ทักษะ
ตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
1. ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง 1.1 ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ 1.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ 1.4 ระบบแสงสว่าง - ปรับอากาศ 1.5 ระบบเสียงในวิทยุกระจายเสียง 1.6 วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และ ระบบ FM 1.7 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ ในวิทยุกระจายเสียง 1.8 ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง - สื่อคมนาคม 1.9 ระบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุ 1.10 ความรู้ด้านเทคโนโลยี
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://region1.prd.go.th/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1