กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ออกแบบ เขียนแบบ งานออกแบบตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคาร)
งานออกแบบจัดสวน (สถานพยาบาลของรัฐ) เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
(2) ดูแลการจัดทำครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคาร) งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร งานจัดสวน (สถานพยาบาลของรัฐ) เพื่อให้ได้ผลงานตามรูปแบบรายการที่กำหนด
(3) สนับสนุนการออกแบบ ในภารกิจเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ตามการปฏิรูปเขตสุขภาพ
ด้านงานบริการ
ให้คำแนะนำ และตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านออกแบบครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคาร) ป้ายภายในและภายนอกอาคาร งานจัดสวน (สถานพยาบาลของรัฐ) แก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
1) การเขียนแบบ ตกแต่งภายในเบื้องต้น
2) การเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์
3) การเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTO CAD (การอธิบายเมนูการใช้โปรแกรม AUTO CAD)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://hss.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 2 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง มัณฑนากรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 289 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 449 ครั้ง
1