กรมโยธาธิการและผังเมือง
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง
เงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมื่อง ทางการวางแผนชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัมนาจัดทำหลักเกณฑ์และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรมให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปกิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินความรู้เกี่ยวกับโครงกสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณืปัจจุบัน
วิธีการประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมือนฯ ในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

- ทักษะ
ทดสอบความรู้เที่วไปเกี่ยวกับงานด้านการผังเมือง กระบวนการในการวางผังเมืององคืความรู้ด้านผังเมือง และความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง และความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัมนาพื้นที่และการพัมนาเมือง
วิธีการประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมือนฯ ในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

- สมรรถนะ
- ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ - การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา - บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมือนฯ ในแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เกณฑ์การประเมิน : การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยุ่ในลำดับที่สุงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 2 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์แบบ
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 68 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานโยธา
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 188 ครั้ง
1