กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนกลาง)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหารกรม เกี่ยวกับการตรวจสอบกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม การประสานงานราชการกับส่วนราชการของกรม การติดต่อนัดหมายต่างๆกับหน่วยงานและบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง ช่วยวางแผน การติดตามงานตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหารกรมเพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ 3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
1. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3. การบริการที่ดี 4. การทำงานเป็นทีม 5. การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : https://doa.thaijobjob.com และ www.doa.go.th/human
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 3 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
4 ตำแหน่ง
อ่าน 489 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
2 ตำแหน่ง
อ่าน 244 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตรรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักนิติการ)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 541 ครั้ง
1