มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์          
ตำแหน่ง : ผูัช่วยพยาบาล (หน่วยผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
เงินเดือน : 9,400 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2. เพศหญิง
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
4. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยหลังการผ่าตัด การตรวจวัดสัญญาณชีพและรายงานผลหากเกิดความผิดปกติแก่หัวหน้าเวร

2. ตรวจสอบ และจัดเตรียมของใช้ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานสำหรับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำหัตถการ และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากทำหัตถการ

4. ดูแลความสะอาดบริเวณเตียงผู้ป่วยและหน่วยงาน

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน

9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

- รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสุขภาพกลุ่ม

*ความก้าวหน้าในสายงาน

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1