มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์          
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
เงินเดือน : 8,690 บาท เเละค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการตามที่ได้รับการมอบหมาย

2. จัดเตรียม และบรรจุหีบห่อเครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อ

3. จัดเก็บ และแจกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรม ที่ปราศจากเชื้อให้แก่คลินิกต่างๆ

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์, การทดลองปฏิบัติงาน 1 วัน
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน
8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

- รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ฯลฯ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์
ตำแหน่ง ผูัช่วยพยาบาล (หน่วยผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1 ตำแหน่ง
อ่าน 148 ครั้ง
1