สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย และอัตนัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
๑. ข้อเขียนแบบปรนัย
ความรู้พื้นฐานด้านการมาตรฐาน (50 คะแนน)
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (Grammar, Reading) (50 คะแนน)
ความรู้พื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ เช่น การจัดทำโครงการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อ การเขียนข่าว การเขียนบทความ การเขียนสคริปต์ การออกแบบและการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (80 คะแนน)
๒. ข้อเขียนแบบอัตนัย
ความรู้ด้านการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2๐ คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://tisi.thaijobjob.com
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1