มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
-มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานด้านสัตวบาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผ่านแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : https://pd.msu.ac.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1