สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่สำรวจข้อมูลด้านแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบในระดับพื้นที่ บันทึกและประมวลผลข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสำรวจ และนำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด และติดตามประเมินผลและข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
๒. เป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครแรงงานเพื่อส่งต่อการให้บริการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
๓. จัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุในระดับอำเภอและเป็นผู้ประสานงานด้านแรงงานนอกระบบในระดับอำเภอ
๔. สำรวจข้อมูลผู้ประสงค์ขอรับบริการ ความต้องการรับบริการจากหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคของแรงงานในระดับพื้นที่ โดยจำแนกเป็นรายด้าน เช่น ด้านสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน ด้านการคุ้มครองแรงงาน ด้านการจัดหางาน ด้านการฝึกอาชีพ และด้านการติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น และรวบรวมเป็นหลักฐานตามแบบรับส่งต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นประจำทุกวัน
๕. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพและด้านการส่งเสริมสุขภาวะ เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การเข้าสู่หลักประกันสังคม ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ เป็นต้น ให้แก่แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ
๖. ส่งเสริมการสร้างกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดและการพัฒนาชุมชนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ
๗. ประชุม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่เกี่ยวข้องในประเด็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัด สถานประกอบการ อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย และแรงงานในพื้นที่และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
๘. สำรวจความเดือดร้อนและเป็นผู้ประสานและบริหารจัดการแผนงาน/โครงการระหว่างประชาชนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือวิกฤตเศรษฐกิจ ว่างงาน ไม่มีรายได้ หรือผู้มีรายได้น้อย และมีความต้องการความช่วยเหลือตามแนวทางของโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกับสำนักงานแรงงานจังหวัด
๙. เป็นผู้ประสานงานหลักกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายในระดับอำเภอและพัฒนาเพิ่มอัตราเครือข่ายในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
๑๐. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกแก่อาสาสมัครแรงงาน เครือข่าย และแรงงานในสถานประกอบการและกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด สร้างความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา
๑๑. สำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกำหนดบันทึกข้อมูลการสำรวจในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทกษะที่จำเป็น และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วิธีการประเมิน : แฟ้มผลงาน (Portfolio) แนวคิดการพัฒนางานในตำแหน่ง /สอบสัมภาณ์

- ทักษะ
1.การใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นพื้นฐานได้ 2.ความสามารถและประกอบการณ์ทำงาน
วิธีการประเมิน : แฟ้มผลงาน (Portfolio) แนวคิดการพัฒนางานในตำแหน่ง /สอบสัมภาณ์

- สมรรถนะ
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
วิธีการประเมิน : แฟ้มผลงาน (Portfolio) แนวคิดการพัฒนางานในตำแหน่ง /สอบสัมภาณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ประเมินจากแฟ้มผลงาน (Portfolio)และเอกสารเขียนแนวคิดฯ พิจารณาจากเอกสารผลงานหรือหลักฐาน ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทั้ง 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มากไปหาน้อย หากมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (โดยยึดตามวันที่ที่สำนักงานฯ ได้รับเอกสารหลักฐานเป็นหลัก)
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://trang.mol.go.th/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1