กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สงขลา)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ทักษะ/สมรรถนะ : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.songkhla.labour.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1