สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 25 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : บุคคลทั่วไป ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
ประเมินความรู้ด้านแรงงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผุ้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.nakhonsithammarat.mol.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1