สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

- ทักษะ
ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

- สมรรถนะ
ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://https://songkhla.mol.go.th/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1