สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ถ.กรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
เงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เท่านั้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ปฏิบัติให้บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการรับแขก
2) ปฏิบัติงานด้านบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลแก่ประชาชนที่มารับบริการ
3) ร่วมพัฒนางานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
จังหวัดลพบุรี โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 จะทำการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ จำนวน 2 ครั้ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วิธีการประเมิน : (1) ประเมิน ครั้งที่ ๑ ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : (1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (2) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (3) การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนสอบได้ กรณีที่มีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.tpso-7.m-society.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1