จังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีวุฒิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอักษรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1)ด้านการปฏิบัติ
2)ด้านการวางแผน
3)ด้านการประสานงาน
4)ด้านการบริการ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 10 คะแนน สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1