จังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย)
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
-เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ฯ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 50 คะแนน สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1