สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กทม.
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
เงินเดือน : 10,430-13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
- ม.๓, ม.๖
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. เพศชาย/หญิง
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร
แหล่งสมาคม ฌาปณสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่ง
๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ
๔. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่
๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://odl.mod.go.th/Information-News/formcandidate64.aspx
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1