กรมธนารักษ์
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฎหมาย และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านจัดประโยชน์ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า การจัดทำสัญญาและหลักฐานการเช่าที่ราชพัสดุ และการต่ออายุสัญญาเช่าตลอดจนการโอนสิทธิการเช่าและนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ งานด้านบริหารงานที่ราชพัสดุ การเร่งรัดติดตามค่าเช่าและเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตลอดจนการจัดทำรายตัวผู้เช่า การบันทึกข้อมูลงานจัดผลประโยชน์ลงในระบบงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง 1.พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 2.กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552 4.ความรู้ความสามารถเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ เช่น Ms Word , Excel
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1