สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ถ.กรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
รับสมัคร : พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ          
ตำแหน่ง : นิติกร
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย ศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปรับปรุง กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน การจ้างงานคนพิการ การคุ้มครองสิทธิ การขจัดการเลือกปฏิบัติและการช่วยเหลือทางกฎหมาย การจัดการหนี้สินกองทุน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมินจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
การประเมินครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปรนัย ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน
- ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๒) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปรนัย ๖๐ ข้อ ๖๐ คะแนน เกี่ยวกับลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การประเมินครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน) ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี “สอบสัมภาษณ์” โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุน ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.nongbualamphu.m-society.go.th/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1