รายละเอียดประกาศ
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการออกแบบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เขียนแบบ งานออกแบบตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) งานออกแบบ จัดสวน งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร โดยมีประโยชน์ใช้สอยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และมีความสวยงามเหมาะสมกับลักษณะงานนั้น (เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน)
(2) ดูแลการจัดทำครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) งานจัดสวน งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้ได้ผลงานตามรูปแบบ รายการที่กำหนด
2. ด้านงานบริการ
ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการ งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบจัดสวน และงานออกแบบป้าย แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานดังกล่าว
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบเบื้องต้น งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร งานตกแต่งภายใน งานภูมิทัศน์ งานป้ายภายในและภายนอกอาคาร
ทักษะ/สมรรถนะ : -ไม่มี
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://https://hss.job.thai.com/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1