รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ          
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาเอก
- อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว
รายละเอียดวุฒิ : 1.ทางการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2.ทางการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
3.ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และ/หรือ การประกอบการ (Entrepreneurship) และ/หรือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยจะต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชี/การเงิน เป็นลำดับแรก และมีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ เป็นลำดับรอง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

และ

4. มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทำวิจัย

และ

5. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ยกเว้น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนหรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการเรียนการสอน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร
2. การทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ ประเมินสุขภาพจิต และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทำงาน
3. พิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสอนหรือสาธิตการบรรยายทางด้านวิชาการ
4. พิจารณาความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยการสอบข้อเขียน หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
5. พิจารณาคัดเลือกทางด้านอื่นๆ ตามที่คณะพาณิชย์ฯ และมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/job-opportunities/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1