กรมท่าอากาศยาน
71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
เงินเดือน : 40,000 บาท
ประเภท : พนักงานราชการพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการจัดการการบินหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการวางระบบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถใช้สื่อสารปฏิบัติงานได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.พิจารณาเพื่อกำหนดกฏเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการ หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดปฏิบัติให้ถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล
2.พิจารณาเพื่อกำหนดหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน รวมถึงการขออนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
3.ตรวจสอบมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายกฏเกณฑ์ มาตรการที่สำนักงานการบินพลเรือน หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
4.กำหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
5.ถ่ายทอดความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกาา แนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดได้รับการรับรองด้านการดำเนินการท่าอากาศยาน
6. เข้าร่วมประชุมด้านการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดสามารถดำเนินการได้อน่างมีระบบ ก้าวหน้า และสามารถรองรับความปลอดภัยทางการบินได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องมีผลคะแนนในการประเมินฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1