กรมควบคุมมลพิษ
92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางฟิสิกส์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมทางเคมี ทางเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / และความรับผิดชอบ
1. ชวยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสํารวจ รวบรวมขอมูลศึกษา วิเคราะหวิจัย ประเมินผล ขอมูลและการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดและ ปรับปรุง นโยบายแผน มาตรฐาน มาตรการแนวทาง หลักเกณฑกฎ ระเบียบ เงื่อนไขกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสื่อสารและถายทอดองคความรูดานสิ่งแวดลอม เพื่อสรางจิตสํานึกและสงเสริม การมีสวนรวม ของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
2. ชวยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม วิเคราะหรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอความเห็น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และวินิจฉัยขอเท็จจริงเบื้องตน เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม
3. รวมพัฒนาและถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหมี ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
4. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเปนไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
5. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนด
6. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
7. ใหคําแนะนํา ชี้แจงและตอบปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดลอม แกสวนราชการ หนวยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อใหไดความรูและขอมูลที่ตองการ
8. จัดเก็บขอมูลเบื้องตน จัดทําสถิติรายงาน หรือฐานขอมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ งานวิชาการสิ่งแวดลอม เพื่อใหสนับสนุนภารกิจของสวนราชการและประโยชนในการพิจารณากําหนด และปรับปรุง นโยบายแผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑกฎ ระเบียบ เงื่อนไขและกฎหมายที่เกี่ยวกับ งานวิชาการสิ่งแวดลอม
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.pcd.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1