รายละเอียดประกาศ
 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้ากำลัง รวมถึงวงจรควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอนโทรเลอร์ ที่เป็นส่วนประกอบของระบบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ต้นแบบที่กลุ่มงานพัฒนาขึ้น
(๒) ผลิต/สร้าง ประกอบ และปรับปรุง วงจร/อุปกรณ์/ระบบทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ของระบบ/เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ต้นแบบที่กลุ่มงานพัฒนาขึ้น ให้สามารถทำงานได้ดี มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
(๓) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง เครื่องมือวัด เครื่องมือกล อุปกรณ์ที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ ทั้งที่เป็นทางกลและทางไฟฟ้า รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง ให้มีใช้เพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สมบูรณ์ และให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการวิจัย และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างดี
(๕) เป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ สนับสนุนทางเทคนิคด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกิจกรรมเมื่อใด ในงานวิจัยต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์
(๖) ปฏิบัติงานด้านการทดสอบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในส่วนของระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัครที่แนบ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัครที่แนบ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัครที่แนบ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dss.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1