รายละเอียดประกาศ
 

กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยกรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐานและวางระบบ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ในการปฐมนิเทศ การศึกษาต่อ การอบรม การดูงาน รวมถึงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนการจัดสรรทุนการศึกษา และแผนการฝึกอบรมของสำนักงาน
(3) ดำเนินการโครงการอบรม/ดูงาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรุปผล การปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Estimates
(4) ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดความต้องการ ความจำเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
(5) ประสาน ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 5
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริม/...
(6) จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
2) ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทำงานในงานด้านปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานในงานโครงการ ของกลุ่มงานและของสำนักงาน
3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการดำเนินงานในงานพัฒนาบุคลากร
(2) การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4) ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหา เกี่ยวกับการบริหารแลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ให้มีการสอบ 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคที่ 1 ก่อน เมื่อสอบผ่านภาคที่ 1 โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคที่ 2 8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้เวลาทำคำตอบ ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ความรู้เกี่ยวกับงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2) ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ 3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.ddc.moph.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1