รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เป็นบุคคลที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ (เช่น โปรแกรม Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word เป็นต้น) อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน ปฏิบัติงานเลขานุการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.
วิธีการประเมิน : หลักฐานการผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

- ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

- สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะต้องได้คะแนนรวมและคะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.rru.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1