รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ          
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
อัตราเงินเดือน : 35,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1.ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอกทางด้านการประกอบการ (Entrepreneurship) และ/หรือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยจะต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชี/การเงิน เป็นลำดับแรก และมีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ เป็นลำดับรอง
2 สำเร็จการศึกษาโดยต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้
(ก) กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
- ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
- ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
- จบจากมหาวิทยลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ให้การรับรอง

(ข) กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
- ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
- ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
- ผลการศึกษาดีเด่น
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การรับรอง
3 กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ และมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นอาจารย์ และสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1 พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากเอกสารประกอบการสมัคร
2 ทดสอบความรู้ทางวิชาการโดยการสอบข้อเขียน ซึ่งต้องได้เกณฑ์ “ผ่าน” เพื่อเข้าทดสอบในขั้นต่อไป
3 ทดสอบทางจิตวิทยาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (มีค่าใช้จ่าย 500 บาท)
4 ทดสอบบุคลิกภาพ ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการนำเสนอ และความสามารถในการสื่อสารโดยการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบการสอนในหัวข้อเกี่ยวกับการประกอบการ (Entrepreneurship) และ/หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ประมาณ 15 นาที
ทักษะ/สมรรถนะ : สอน และบรรยาย
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1