รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 100 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของกระทรวงมหาดไทย หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบายของกระทรวงมหาดไทย หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง มหาดไทย และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวง มหาดไทย และจังหวัด เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(๖) ปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนทั่วไป/แจ้งเบาะแส/ข้อกฎหมายและปัญหาความเดือดร้อนอื่น ๆ ของประชาชนในเบื้องต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม
(๗) ปฏิบัติงานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และงานบริการรับเรื่อง – ส่งต่อ (Service Link)
(๘) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาแนะนำกับประชาชนหรือหน่วยงาน ในเรื่องทั่วไป ตลอดจนรับความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
(๙) รับคำขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
(๑๐) การปฏิบัติตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย
(๑๑) ประสานการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service) โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือให้ความช่วยเหลือกับประชาชน ในกรณีสำคัญและเร่งด่วน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที
(๑๒) สนับสนุน ติดตาม และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด/อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้าน/ชุมชน
(๑๓) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับหน่วยงานเพื่อเสนอข้อคิดเห็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือการแจ้งเบาะแส

2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมวางแผนงาน โครงการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ประสานการทำงานร่วมกันในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม
(๔) ประสานการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
(๓) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องที่ประชาชนติดต่อขอรับทราบ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ แก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ให้ได้รับทราบผล ความก้าวหน้าโดยเร็ว
(๕) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ประกอบด้วย
(1) วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (6๐ คะแนน)
- ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(2) วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (๕๐ คะแนน)
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
- บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
(3) วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการอ่าน และการสนทนา (3๐ คะแนน)
(4) วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ (6๐ คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.personnel.moi.go.th/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1