รายละเอียดประกาศ
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางผังเมืองหรือสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรมโยธา
หมายเหตุ : กรณีที่วุฒิสูงกว่าปริญญาตรีขอสงวนสิทธิ์ใช้เงื่อนไขการจ้างค่าจ้างตอบแทนอื่น ๆ ในอัตราปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา จัดทำหลักเกณฑ์งานวางผังเมือง อบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกับงานด้านผังเมือง ปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง รวบรวม และจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมือง เพื่อนำมาประกอบในการวางผัง
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- ทดสอบความรูและกฎหมายด้านการวางและจัดทำผังเมืองในระดับต่าง ๆ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ระบบชุมชนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการวางผังเมือง
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ

- ทักษะ
- ความสามารถและทักษะในด้าน IT เพื่อการวางผังเมือง และการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Excel, SPSS, GIS, Autocad, Sketch up , Google Maps , Google Earth ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ

- สมรรถนะ
- ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ - ความสามารถที่จะทํางานในหนาที่ หรือรับการอบรม เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ - บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละ สมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dpt.go.th/suphanburi
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1