รายละเอียดประกาศ
 

กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : ช่างปูน แผนกช่างโยธา กองบิน 2
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - ปวช.สาขาวิชาก่อสร้าง
- เพศชาย
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็น
ผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
2. ประกาศนียบัตร และ ระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
4. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
5. หลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓)
6. หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล, ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ ชื่อ - นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
รับสมัคร วันที่ 16 - 24 พ.ย.58 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 27 พ.ย.58
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับ
งานช่างปูน
2. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน
3. ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างปูน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
6. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ึ7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร -ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง -ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน สอบวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารเรียนหลังไม้ (อาคาร3) โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2558

- ทักษะ
ความสามารถในงานก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : การทดสอบตัวอย่างงาน

- สมรรถนะ
-การทำงานเป็นทีม -มนุษยสัมพันธ์ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กองบิน 2 จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามหมายเลขสมัครสอบ โดยคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ลำดับที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ดีกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศ รับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.wing2rtaf.net/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1