รายละเอียดประกาศ
 

กรมท่าอากาศยาน
71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ National Single window (NSW)
(๒) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระดับเครือข่าย ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๓) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
(๔) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
(๕) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้แล้ว รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน ประยุกต์ความต้องการ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
2. ด้านการวางแผน
(1) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบต่าง ๆ ที่ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อความเข้าใจในการใช้งาน
(2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และเจ้าหน้าที่ในทีมงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 120 คะแนน
- ความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis & Feasibility Study) วางแผนแก้ไขปัญหา (Algorithm Design) การเขียน โปรแกรม (Program Coding) การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม(Program Testing & Debugging)
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์
2. วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 50 คะแนน
- พระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์
- ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์
3. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
(การแปลสรุปบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://job.aviation.go.th หรือ www.aviation.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1