รายละเอียดประกาศ
 

กรมท่าอากาศยาน
71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจรจาสิทธิการบิน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์
- กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ และการเจรจาสิทธิการบิน
- แนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ และการเจรจาสิทธิการบิน
- ความเคลื่อนไหว การพัฒนาตลาด และศักยภาพของการขนส่งทางอากาศ ของภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบปัญหาการขนส่งทางอากาศของไทย
- นโยบายการบินของประเทศต่างๆ
(2) จัดทำข้อพิจารณาเพื่อกำหนดท่าทีในการจัดทำและทบทวนความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
(3) จัดการประชุมคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อกำหนดท่าทีในการจัดทำและทบทวนความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
(4) ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการนัดหมายการเจรจา ตลอดจนต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนของต่างประเทศในการเจรจาการบิน
(5) เข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยในการเจรจาการบิน
(6) จัดทำรายงานผลการเจรจาทำความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศเสนอกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ คณะรัฐมนตรี หรือรัฐสภา เพื่อทราบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี
(7) ติดตาม หรือดำเนินการให้เอกสารการตกลงมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ แล้วแต่กรณี
(8) ให้ข้อมูล หรือข้อคิดเห็น หรือคำปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ และการเจรจาสิทธิการบิน
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แจง แก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบินและดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้ทางด้านการวิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน 100 คะแนน
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
- Structure , Vocabulary
- Reading Comprehension
- Writing and Translation
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://job.aviation.go.th หรือ www.aviation.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1