รายละเอียดประกาศ
 

กรมท่าอากาศยาน
71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการการบิน ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางการจัดการท่าอากาศยาน และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการขนส่งการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
(๒) พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
(๓) เสนอแนะให้มีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ การจัดตั้ง การกำกับ ดูแล และตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
(4) จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนการควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนการฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(5) กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
จัดทำรายงานและเผยแพร่วิชาการทางด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้ความรู้ในส่วนของหน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้ออกสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการพัฒนา และมีการต่อยอดความรู้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยาน 100 คะแนน
และการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
(การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://job.aviation.go.th หรือ www.aviation.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1