รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15800 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ด้านการออกแบบ รับผิดชอบงานด้านการออกรูปแบบอาคารโรงเรียนเอกชน ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านสถาปัตยกรรม ตรวจสอบเอกสารด้านสถาปัตยกรรม แบบรูปอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดำเนินงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การปรับปรุงสถานที่ทำงานของสำนักงานและโรงเรียนเอกชนการกุศล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงเรียนเอกชน และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งพิจารณาจาก
1.ความรู้ พิจารณาถึงประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน แฟ้มสะสมงาน เพื่อประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ทางการศึกษาและการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.ความสามารถ พิจารณาถึงความคิดริเริ่ม แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้เทคโนโลยี (IT)
3.บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาถึงบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติในอาชีพงานข้าราชการ แรงจูงใจการทำงานกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของทางราชการ
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1