รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวัสดุศาสตร์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี และเป้นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์เคมีตามโครงการห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานในด้านต่างๆ รายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ฯลฯ
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่แนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์เคมี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นอย่างดี รายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่แนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.oaep.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1