รายละเอียดประกาศ
 

กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น - ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2.รับ - ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
3.ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง
4.ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ 2.ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ 3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

- ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การทดสอบตัวอย่างงาน

- สมรรถนะ
ความรู้,ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง,คุณสมบัติส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน,การทดสอบตัวอย่างงาน,การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.logist.rtaf.mi.th/home.html
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเครื่องสื่อสาร ช่างไม้ ช่างโทรศัพท์ ช่างโลหะ พนักงานแปลและล่าม พนักงานทางสาย
  หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 218 คน  
1