กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันโรคผิวหนัง)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dms.moph.go.th/hrm/2012/job.php
และ http://www.inderm.go.th/
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.inderm.go.th/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 4 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 64 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นิติกร (กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม)
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 57 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (กองบริหารการคลัง)
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 82 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 100 ครั้ง
1