กรมศิลปากร
ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางการจัดการทรัพยากรบุคคล
ทางการจัดการและทรัพยากรมนุษย์
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางบริหารรัฐกิจ
ทางจิตวิทยาองค์การ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร (เอกสารหมายเลข 1)
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://job.finearts.go.th/
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1