รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธ์ิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติการสอน
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน -ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 50 คะแนน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50 คะแนน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1