รายละเอียดประกาศ
 

กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับรถทุ่นแรง ปฏิบัติงานที่ กองบิน 2 จ.ลพบุรี
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีใบอนุญาตขับรถยนต์
มีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์เป็นอย่างดี
รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ขับรถทุ่นแรงขนาดเบา กลาง หนัก และรถกิจการอื่นที่มีขนาดเดียวกัน
2.ตรวจ ดูแล รักษา ปรนนิบัติบำรุงสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบตามระยะเวลาและแก้ไขเหตุขัดข้องเบื้องต้น
3.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความรู้เกี่ยวกับงานยานยนต์ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานยานยนต์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความสามารถในการขับรถยนต์
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

- สมรรถนะ
การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.wing2.rtaf.mi.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเครื่องสื่อสาร ช่างไม้ ช่างโทรศัพท์ ช่างโลหะ พนักงานแปลและล่าม พนักงานทางสาย
  หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 218 คน  
1