กรมท่าอากาศยาน
71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน
เงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษา กฎ ระเบียบทั้งภายในและระหว่างประเทศ ว่าด้วยการดำเนินการด้านนิรภัยการบิน และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
(2) พิจารณา และศึกษาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วย การดำเนินการด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
(3) เสนอแนะให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ มาตรการ และให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานด้านนิรภัยการบินภาคอากาศ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย
(4) ประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
(5) ดำเนินการสอบสวนเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับ อุบัติการณ์ที่น่าสนใจ อุบัติการณ์รุนแรง และอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) ร่วมประชุมกับเหล่าทัพและหน่วยบินพลเรือนต่างๆ เพื่อพิจารณาแนะนำแก้ไข และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิรภัยการบิน
(7) รวบรวมสถิติจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติการบินของอากาศยาน
(8) รายงานการเกิดอุบัติการณ์ของอากาศยานให้แก่องค์กรต่างๆ ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด
(9) ประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนิรภัยการบิน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
- ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบิน
(การแปลสรุป/แปลเต็มรูปแบบ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://job.aviation.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 19 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องโยธา
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
5 ตำแหน่ง
อ่าน 206 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบริภัณฑ์
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 158 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
2 ตำแหน่ง
อ่าน 194 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 282 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 268 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
2 ตำแหน่ง
อ่าน 323 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 252 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
4 ตำแหน่ง
อ่าน 1251 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
3 ตำแหน่ง
อ่าน 634 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยานรับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
1 ตำแหน่ง
อ่าน 885 ครั้ง
1 2