รายละเอียดประกาศ
 

กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 11,680 - 12,850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ หรือทางวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางชีววิทยา ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีวเคมี หรือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ทดลอง วิจัยด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกรรมวิธีในการแปรรูปสัตว์น้ำของชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษาวิเคราะห์หาความสดและคุณภาพของสัตว์น้ำ ปรับปรุงวิธีการดูแลรักษา การขนส่ง การบรรจุ และการเก็บรักษาสัตว์น้ำ เพื่อรักษาคุณภาพสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(3) วิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์เพื่อการรับรองคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ หรือมาตรฐานระดับสากล
(4) ตรวจสอบสุขลักษณะสถานแปรรูปสัตว์น้ำ แหล่งขนถ่าย และสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GMP และ/หรือระบบคุณภาพ HACCP
(5) ช่วยนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารระดับสูงวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและระบบควบคุมตรวจสอบที่มีความซับซ้อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพของตน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มความรูความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
(2) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ (Certification) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภค
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และการควบคุมความปลอดภัยอาหารของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.fisheries.go.th/personnel/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 4 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 185 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 239 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 423 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 824 คน  
1