สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 และ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10215
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เงินเดือน : 11,680-12,850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน จำนวน ๑ วิชา เวลาทำสอบ ๓ ชั่วโมง โดยเป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน ๒ ข้อ ประกอบด้วย
ข้อ ๑ ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
การจัดการฐานข้อมูล การจัดทำเว็บไซต์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
ข้อ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.nesac.go.th/office
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง

 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1