รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (สรจ.นครราชสีมา)
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับแรงงาน
2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัยปัญหาแรงงาน
3) รวบรวมข้อมุลและรายงานเพื่อประกอบการวางแผนและโครงการต่างๆ
4) ประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 1) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนภาคควมเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรุ้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://nakhonratchasima.mol.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1