รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (สรจ.เชียงราย)
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับแรงงาน
2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัยปัญหาแรงงาน
3) รวบรวมข้อมุลและรายงานเพื่อประกอบการวางแผนและโครงการต่างๆ
4) ประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 1) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://chiangrai@mol.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1