กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
เงินเดือน : 10010 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเวชระเบียน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรายงานสถานการณ์โรคในระดับประเทศ ระดับภาค
2. จัดทำเอกสารรายงานเพื่อเผยแพร่
3. ให้คำปรึกษาด้านสถิติวิเคราะห์
4. วางแผนการวิจัยพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานป้องกันควบคุมโรค
5. ปฏิบัติงานทางวิชาการสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การร่างแบบข้อถาม การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอผล 2. ความรู้เกี่ยวกับสถิติขั้นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ตีความหมาย การสุ่มตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ (ให้เวลาทำตอบ 3 ชั่วโมง)
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ที่รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์ : http://www.ddc.moph.go.th
พิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 3 ชื่อตำแหน่ง

 
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรครับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 65 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรครับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง เภสัชกร
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2567
4 ตำแหน่ง
อ่าน 48 ครั้ง
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรครับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2567
1 ตำแหน่ง
อ่าน 22 ครั้ง
1